Chat with us, powered by LiveChat

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WOODRINGS.PL

Star Divider

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.zaczykjewellery.pl (dalej jako: „Strona”) jest Artur Zaczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARTUR ZACZYK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Gierłatowo 44G, 62-330 Gierłatowo, NIP 7792307515, REGON 301742250, adres poczty elektronicznej: zamowienia@zaczykjewellery.pl, numer telefonu: 725 768 777 (dalej jako: „Woodrings”, „Właściciel” lub „Administrator”).

W przypadku skierowania przez stronę internetową zapytania dotyczącego produktów dostępnych na stronie, gdy jest to konieczne do obsługi danego zapytania, może ono zostać przekazane przez Właściciela współpracującej z Właścicielem firmie:

Edyta Radoch-Zaczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EDYTA RADOCH-ZACZYK wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Gierłatowo 44G, 62-330 Gierłatowo, NIP 7891788647, REGON 383595427, adres poczty elektronicznej: wood@zaczykjewellery.pl.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE


Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (oznacza to m. in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach lub usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Woodrings po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony, Woodrings udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o oferowanych przez siebie usługach.
Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

   • Komputer, smartfon, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
   • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej.
   • Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.
• Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób
korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne
działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki
internetowej.
W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z
Właścicielem Strony:
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: zamowienia@zaczykjewellery.pl lub
   • pisemnie na adres: Gierłatowo 44G, 62-330 Gierłatowo.


W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe
zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE


Na Stronie dostępne są następujące usługi elektroniczne: Formularz Kontaktowy, Zamów Rozmowę”, Blog i Newsletter.
Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po przejściu do zakładki „Kontakt” lub jednej z zakładek dotyczących
zapytania o usługi Właściciela Strony, widocznych na Stronie Internetowej, podaniu co najmniej następujących danych
użytkownika: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź od
Właściciela, imienia oraz kliknięciu pola „Wyślij wiadomość”.


Usługa elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z
chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za
jego pośrednictwem.


Korzystania z Blogu możliwe jest po przejściu do zakładki Blog – Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis
Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych, czy dokonywania innych czynności. Blog prowadzony jest przez
Właściciela Strony Internetowej.


Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie
przeglądarki internetowej.

4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

Star Divider

4.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

4.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

Przesyłka pocztowa.

Przesyłka kurierska.

Przesyłka paczkomatowa.

4.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wybierany jest przez Klienta podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

PRAWA AUTORSKIE


Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków
dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa
autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest
dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym
zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI


W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z
Właścicielem Strony:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: zamowienia@zaczykjewellery.pl lub
• pisemnie na adres: Gierłatowo 44G, 62-330 Gierłatowo.